Statut

STATUT

 

MAZOWIECKO-WARSZAWSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.

 

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Mazowiecko-Warszawski Związek  Kolarski, zwane w dalszej części statutu „Związkiem” i zrzesza na zasadzie dobrowolności stowarzyszenia kultury fizycznej oraz inne organizacje prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu i jest kontynuatorem wieloletniej społecznej działalności byłych Okręgowych Związków Kolarskich w: Warszawie, Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ostrołęce, Ciechanowie i Skierniewicach.

§ 2.

 1. Terenem działania Związku jest obszar  Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą władz Związku jest miasto  stołeczne Warszawa.

§ 3.

 1. Związek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 2. Związek działa na podstawie ustawy o sporcie, ustawy prawo o stowarzyszeniach, ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu.

§ 4.

 1. Związek jest członkiem Polskiego Związku Kolarskiego i działa zgodnie z jego statutem, regulaminami, uchwałami i wytycznymi.
 2. Związek może być członkiem innych stowarzyszeń o podobnym profilu działania.

§ 5.

Związek może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną oraz wydawać komunikaty, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział II

Cele i środki działania.

§ 6.

Celem  działania Związku jest:

 1. Upowszechnianie, rozwój i popularyzacja kolarstwa na terenie swojego działania.
 2. Prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych wśród członków Związku oraz ogółu społeczności w zakresie:

1)     wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia;

2)     działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

3)     wypoczynku dzieci i młodzieży;

4)     turystyki i krajoznawstwa;

5)     działalności na rzecz integracji europejskiej;

6)     rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

7)     promocji i organizacji wolontariatu;

8)     przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

§ 7.

Związek realizuje swoje cele poprzez:

 1. Zrzeszanie stowarzyszeń kultury fizycznej działających w zakresie kolarstwa.
 2. Ustalanie kierunków rozwoju kolarstwa województwie mazowieckim.
 3. Opracowywanie planów szkoleniowych w kolarstwie i ich realizacja.
 4. Prowadzenie i organizowanie szkolenia zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych oraz szkolenia.
 5. Doszkalanie trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy kolarskich.
 6. Czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Związku, zawodników, szkoleniowców i działaczy, statutu Związku.
 7. Prowadzenie ewidencji członków Związku, zawodników, kadry szkoleniowej i sędziów.
 8. Współdziałanie z władzami samorządowymi województwa mazowieckiego, miast, gmin i powiatów w zakresie tworzenia warunków organizacyjnych i materialnych dla uprawiania kolarstwa.
 9. Organizowanie imprez i zawodów sportowych.
 10. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zgrupowań sportowych.
 11. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
 12. Organizowanie turystyki rowerowej.

Rozdział III

Działalność pożytku publicznego.

§ 8.

Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna prowadzona przez Związek w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

§ 9.

 1. Działalność statutowa Związku w części obejmującej działalność pożytku publicznego nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej
  i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
 2. Związek prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie wykonywania następujących zadań należących do sfery zadań publicznych:

1)               wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

2)               ochrony i promocji zdrowia;

3)               działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

4)               wypoczynku dzieci i młodzieży;

5)   turystyki i krajoznawstwa;

6)   działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

7)               promocji i organizacji wolontariatu;

8)               przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 1. Związek prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie wykonywania następujących zadań należących do sfery zadań publicznych:

1)   wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

2)   ochrony i promocji zdrowia;

3)   działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

4)   wypoczynku dzieci i młodzieży;

5)   turystyki i krajoznawstwa;

6)   działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami;

7)   promocji i organizacji wolontariatu;

8)   przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 1. Wynagrodzenie Związku w odniesieniu do danego rodzaju działalności pożytku publicznego nie może być wyższe od takiego jakie wynika z kosztów tej działalności.
 2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności nieodpłatnej oraz działalności odpłatnej pożytku publicznego za okres ostatnich 3 miesięcy nie przekracza 3 – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
  za rok poprzedni.

§ 10.

 1. Przychód z działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji celów związanych z prowadzeniem działalności pożytku publicznego.
 2. Prowadzona przez Związek działalność pożytku publicznego jest wyodrębniona w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym.
 3. Prowadzoną przez Związek działalnością pożytku kieruje Zarząd Związku.
 4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 11.

Nadzór nad działalnością Związku sprawuje Komisja Rewizyjna, która jest niezależna w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej, a jej członkowie nie mogą:

1)     być członkami Zarządu Związku ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

2)     być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)     otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji rewizyjnej zwrotu kosztów lub wynagrodzenia wyższego niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 12.

Zabrania się:

1)     udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

2)     przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3)     wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

4)     zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Związku, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki.

§ 13.

Członkowie Związku dzielą się na:

1)     zwyczajnych;

2)     wspierających;

3)     honorowych.

§ 14.

 1. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być stowarzyszenia kultury fizycznej i inne organizacje sportowe prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego tj. osoby prawne mające cele niezarobkowe.
 2. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne działające za pośrednictwem swego przedstawiciela i osoby fizyczne uznające i wspierające materialnie cele Związku.
 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Związku w drodze uchwały,
  na podstawie pisemnego zgłoszenia.

§ 15.

 1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Delegatów Związku na wniosek Zarządu, osobom fizycznym lub osobom prawnym szczególnie zasłużonym dla rozwoju kolarstwa i turystyki rowerowej województwa mazowieckiego.
 2. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego  i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Delegatów, a ponadto są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.
 3. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Delegatów Związku na wniosek Zarządu.

§ 16.

 1. Członkowie zwyczajni Związku maja prawo do:

1)   uczestniczenia poprzez swoich delegatów, którzy ukończyli 16 lat, z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Delegatów Związku;

2)   wyboru władz Związku oraz delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Kolarskiego;

3)   zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz Związku oraz oceniania ich działalności;

4)   korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku;

5)   uczestniczenia w krajowych i międzynarodowych imprezach kolarskich oraz szkoleniowych na zasadach określonych przez Zarząd Związku.

 1. Członkowie wspierający maja prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiacego na Walnym Zebraniu Delegatów..

§ 17.

Członkowie Związku są zobowiązani do:

 1. Przestrzegania statutu Związku, regulaminów i decyzji władz oraz wszelkich przepisów regulujących uprawianie kolarstwa.
 2. Stałego podnoszenia poziomu sportowego swoich zawodników.
 3. Udziału w zawodach i imprezach organizowanych przez Związek.
 4. Regularnego opłacania składek członkowskich.
 5. Podporządkowania się uchwałom władz Związku.
 6. Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu kolarstwa oraz realizacji zadań statutowych Związku.

§ 18.

Członkostwo Związku wygasa w przypadku:

1)     wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie,

2)     rozwiązania się Stowarzyszenia.

3)     skreślenia z listy członków w przypadku nie opłacania składek członkowskich przez okres jednego roku, po dwukrotnym uprzednim upomnieniu.

4)     wykluczenia na mocy prawomocnej uchwały Zarządu Związku w przypadku naruszenia statutu, regulaminów, uchwał władz lub działania na szkodę Związku.

5)     członka wspierającego wygasa w wyniku braku aktywności w ciągu jednego roku.

§ 19.

W przypadku naruszenia przez członka Związku postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz – Zarządowi Związku przysługuje prawo do:

 1. Zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie ich usunięcia w określonym terminie.
 2. Zawieszenia w prawach członka na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Zawieszenie polega

na okresowym pozbawieniu statutowych uprawnień, w szczególności prawa do udziału

w zawodach sportowych organizowanych przez Związek.

 1. Wykluczenia ze Związku.

§ 20.

Od uchwały Zarządu Związku w przedmiocie zawieszenia, wykluczenia oraz skreślenia z listy członków przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów Związku w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale wraz z jej uzasadnieniem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Związku.

 

Rozdział V

Władze Związku.

§ 21.

Władzami Związku są:

1)       Walne Zebranie Delegatów;

2)       Zarząd;

3)       Komisja Rewizyjna.

§ 22.

 1. Kadencja władz Związku trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, chyba że Walne Zebranie delegatów postanowi inaczej.
 2. Związek opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków.
 3. Dla realizacji określonych celów statutowych Związek może zatrudniać pracowników.
 4. Jeżeli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

§ 23.

 1. W przypadku powstania wakatu w trakcie kadencji członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku, organowi, w którego składzie powstał wakat, przysługuje prawo kooptacji.
 2. Liczba członków władz dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków danego organu pochodzących z wyboru wg miejsc zajętych w ostatnich wyborach do MWZKol.
 3. Dokooptowaną osobą może być tylko pierwsza z kolejnych na listach wyborczych lub z braku takowych inna spośród uprawnionych delegatów Walnego Zebrania.

§ 24.

Walne Zebranie Delegatów Związku.

 1. Najwyższą władza Związku jest Walne Zebranie Delegatów, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Delegatów Związku jest prawomocne przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania w I terminie i w II terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile drugi termin podany był w zawiadomieniu.
 3. Ilość delegatów przypadających poszczególnym członkom zwyczajnym Związku jest określona wg następujących kryteriów:

a) Przynależność Klubu do MWZKol – 1 mandat

b) Wykupienie minimum 60 licencji dla zawodników w okresie ostatnich 4 lat – 1 mandat

c) Zorganizowanie i przeprowadzenie minimum 6 wyścigów w okresie ostatnich 4 lat – 1 mandat

d) Zdobytych minimum 80 punktów przez zawodników w sporcie młodzieżowym w okresie ostatnich 4 lat – 1 mandat

e) Zdobytych 4 medali w okresie ostatnich 4 lat na Mistrzostwach Polski – kat. junior młodszy lub junior lub młodzieżowiec lub senior – 1 mandat.

4.     Kadencja delegatów trwa 4 lata.

§ 25.

 1. Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów Związku zwoływane jest corocznie do 31 marca danego roku, a Sprawozdawczo-Wyborcze raz na cztery lata.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów, Zarząd Związku powiadamia delegatów co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania. Formą zawiadomienia o Walnym Zebraniu Delegatów jest:

ü  zawiadomienie przekazane w formie pisemnej zwykłym listem pocztowym,

ü  umieszczenie informacji na stronie internetowej Związku.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest na skutek:

1)               uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów;

2)               wniosku Komisji Rewizyjnej;

3)               wniosku zgłoszonego przez co najmniej 2/3 liczby członków zwyczajnych Związku.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie delegatów zwoływane jest przez Zarząd Związku, i odbywa się  w terminie 30 dni od podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku i, obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 26.

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów Związku należy:

 1. Uchwalanie statutu oraz podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu Związku.
 2. Wybór Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
 3. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Kolarskiego.
 4. Uchwalanie głównych kierunków i programu działania Związku.
 5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Związku.
 6. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 7. Nadawanie i pozbawianie godności honorowej członka Związku.
 8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 9. Zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 10. Podejmowanie uchwał w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz.

§ 27.

W Walnym Zebraniu Delegatów Związku uczestniczą:

1)     z głosem stanowiącym – delegaci członków zwyczajnych;

2)     z głosem doradczym – członkowie ustępujących władz, o ile nie są delegatami, członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 28.

Zarząd Związku.

 1. Zarząd Związku składa się z 5 – 9 osób, w tym Prezesa wybieranego przez Walne Zebranie Delegatów Związku, członków wybranych na Walnym Zebraniu Delegatów Związku.
 2. Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu, wybierając ze swego grona

2 wiceprezesów, sekretarza oraz skarbnika.

§ 29.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w kwartale.
 2. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 3. Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Delegatów Związku.

§ 30.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów Związku.
 3. Kierowanie całokształtem bieżącej  działalności Związku.
 4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Związku.
 5. Uchwalanie planów działalności sportowej i finansowej Związku oraz ocena ich realizacji.
 6. Powoływanie wydziałów, komisji, i innych organów doradczych Związku oraz zatwierdzanie ich regulaminów.
 7. Rozstrzyganie sporów powstałych między członkami Związku.
 8. Przyjmowanie, zawieszanie, skreślanie oraz wykluczanie członków Związku z zastrzeżeniem § 26 pkt. 7 statutu.
 9. Zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów Związku.
 10. Występowanie z wnioskiem o nadanie honorowego  członkostwa Związku.
 11. Podejmowanie uchwał o przynależności Związku do innych organizacji.
 12. Uchwalanie wysokości składki członkowskiej.

 

Komisja Rewizyjna.

§ 31.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony członek ma prawo uczestniczyć

w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 1. Tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Delegatów Związku.

§ 32.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli statutowej i finansowo – gospodarczej działalności Związku.
 2. Wydawanie zaleceń pokontrolnych, w przypadku stwierdzenia uchybień – określenie terminu

i sposobu ich usunięcia.

 1. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Delegatów Związku oraz stawianie wniosku

o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 

Kolegium Sędziów.

§ 33.

 1. Przy Związku działa Kolegium Sędziów jako organ doradczy.
 2. Kolegium Sędziów działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, zatwierdzony przez Zarząd Związku.

§ 34.

Rada Trenerów

 1. Przy Związku działa Rada Trenerów jako organ doradczy.
 2. Rada Trenerów działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, zatwierdzony przez Zarząd Związku.

Rozdział VI

Nagrody i kary.

§ 35.

 1. Związek ma prawo wyróżniania i nagradzania zasłużonych dla mazowieckiego kolarstwa członków, zawodników, szkoleniowców, sędziów i działaczy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział VII

Majątek Związku.

§ 36.

 1. Majątek  Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Związku składają się:

1)     wpływy ze składek członkowskich

2)     dotacje, darowizny i subwencje;

3)     dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek.

4)     Świadczenia członków wspierających.

5)     Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

3. Związek może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dochody z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację statutowych celów Stowarzyszenia.

§ 37.

1. Dla ważności oświadczeń woli dotyczących praw  i obowiązków majątkowych Związku  wymagane jest łączne współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika lub przez nich upoważnionych członków Zarządu.

2. Do reprezentacji Związku w sprawach niemajątkowych oraz przyjmowania oświadczeń w jego imieniu wymagane jest działanie Prezesa lub wiceprezesa.

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe.

§ 38.

 1. Zmiana statutu  Związku może być uchwalona przez Walne Zebranie Delegatów Związku większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów, bez względu na termin.
 2. Zmiana statutu wymaga dla swej ważności zatwierdzenie przez władzę rejestrową.

§ 39.

 1. Uchwałę w sprawie rozwiązania się Związku podejmuje Walne Zebranie Delegatów Związku większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Związku określa sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek Związku.

 

Statut zatwierdzono na Wojewódzkim Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Mazowiecko-Warszawskiego Związku Kolarskiego w dniu 28.03.2015

 

 Mazowiecko-Warszawski Związek Kolarski, 2018
Buy now