Sędziowie

 
Zgodnie z regulaminem działalności Kolegium Sędziów Mazowiecko-Warszawskiego Związku Kolarskiego zwołujemy na dzień 1 czerwca walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze sędziów w celu wyboru Kolegium Sędziów. Zebranie odbędzie się w Warszawie przy ul. Małcużyńskiego 7 o godzinie 19:00 w I terminie i o godzinie 19:15 w II terminie.
Proponowany porządek obrad na Zebraniu Sędziów Mazowiecko-Warszawskiego Związku Kolarskiego zwołanego na dzień 1 czerwca 2022 roku.
1. Otwarcie Zebrania Sędziów.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta.
3. Przedstawienie przez Przewodniczącego planowanego porządku obrad. Zgłaszanie zmian do porządku obrad. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Wybór Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej.
6. Stwierdzenie ważności zwołania Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
7. Sprawozdanie z działalności Kolegium Sędziów MWZKol. 2017-2021.
8. Dyskusja.
9. Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Kolegium Sędziów MWZKol.
10. Wystąpienia kandydatów na Przewodniczącego Kolegium Sędziów MWZKol.
11. Wybory Przewodniczącego Kolegium Sędziów MWZKol.
12. Sprawozdanie Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej z wyborów Przewodniczącego Kolegium Sędziów MWZKol.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia liczby Członków Prezydium Kolegium Sędziów MWZKol.
14. Zgłaszanie kandydatów do Prezydium Kolegium Sędziów MWZKol.
15. Wybory Członków Prezydium Kolegium Sędziów MWZKol.
16. Sprawozdanie Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej z wyborów Członków Prezydium Kolegium Sędziów MWKol.
17. Dyskusja wraz ze składaniem uchwał i wniosków.
18. Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych uchwał i wniosków.
19. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
20. Zakończenie Walnego Zebrania.
Buy now